Jajpur

c/o Mr. Pratap Kumar Dhir,

Village & Post – Dankarisahi,
P.S. – Tomka,
Via – Jajpur Road,
District- Jajpur – 755019.
Odisha
Phone: +91 9238120588 /
7681093631 / 8260220588